Alati olemas

Advokaadibüroo LMP pakub koostöös Eesti Õigusabi Seltsiga tasuta õigusabi perevägivalla ohvriks langenud noortele emadele

2013. a oktoobris alustasid koostööd  Eesti Õigusabi Selts ning Advokaadibüroo LMP. Pilootprojektina pakutakse perioodil november 2013. a kuni märts 2014. a tasuta õigusabi kümnele perevägivalla ohvriks langenud noorele emale.
 

Tasuta õigusabi pakutakse järgmistel tingimustel:

1. Advokaadibüroo LMP (edaspidi LMP) pakub Eesti Õigusabi Seltsi (edaspidi EÕS) poolt määratud naistele (edaspidi Klient) tasuta õigusabi, mis sisaldab tasuta nõustamist ning esindamist lahutuse, elatise, laste hooldusõiguse ja/või vara jagamisega seotud kohtuasjades, samuti nõustab ning esindab LMP vajadusel Kliente kuriteokaebuste koostamisel;

2. LMP pakub Klientidele vaid tasuta õigusabi ning kõik esindamisega seotud kulud (eelkõige riigilõivud) tasub Klient (kui kohus ei võimalda Kliendile menetlusabi);

3. LMP pakub tasuta õigusabi iga kuu kahele uuele Kliendile, kellest ühe kohtuasja kohtualluvus on Harju Maakohtu mõnes Tallinna kohtumajas ja teise kohtuasja kohtualluvus on Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas (kohtualluvus määratakse üldjuhul vastaspoole ehk mehe elukoha järgi, elatise ja hooldusõiguse vaidlustes lapse elukoha järgi). Seega, iga kuu pakub LMP õigusabi kahele uuele Kliendile, kuid olemasolevate Klientide kohtuasjades esindab LMP kuni kohtulahendi jõustumiseni;

4. Projekt kestab esialgu perioodil november 2013. a kuni märts 2014. a ehk kokku 5 kuud ja mahuga 10 Klienti. Projekti lõppedes LMP uusi Kliente vastu ei võta, kuid olemasolevatele Klientidele pakutakse õigusabi kuni kohtulahendi jõustumiseni.

5. Kliendid määrab EÕS iga kuu 15. kuupäevaks, lähtudes LMP poolt kirjeldatud eesmärgist abistada majanduslikult vähekindlustatud naisi, eelkõige kuni 30-aastaseid emasid, kes on langenud perevägivalla ohvriks ja vajavad sellega seoses õigusabi.

 
Kui vajate tasuta õigusabi ning vastate eeltoodud kriteeriumidele, siis saatke oma sooviavaldus: heategevus@lmp.ee
 
Palume sooviavaldusele lisada enda majandusliku olukorra ja tekkinud probleemi lühikirjeldus.

Sooviavalduse näidis asub SIIN.
 
Tagame Teie konfidentsiaalsuse!
 
Juhul, kui Te ei osutu valituks ja meil pole võimalik pakkuda Teile tasuta õigusabi, saadame lühiülevaate soovitustest, kuidas tekkinud probleemid lahendada.

Projekti tutvustus: www.lmp.ee/et/buroost/lmp-heategevus/tutvustus

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+