Alati olemas


Hea meel on teatada, et Teieni on jõudnud esimene MELK uudiskiri.

Edaspidi saadame uudiskirju regulaarselt meie klientidele ja koostööpartneritele, et hoida Teid kursis õigusmaailmas toimuva ning meie büroo tegemistega.

Tanel Melk
juhtivpartner


Olulised muudatused võlaõigusseaduses

15.04.2013 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused, millest mitmed mõjutavad otseselt igapäevaelu. Muudatusi tutvustab Tanel Melk siin.


Käsundusleping ja muud võlaõiguslikud lepingud töösuhetes

Anastassia Stalmeister on kirjutanud põhjaliku artikli töösuhetes sõlmitavate lepingute ja nende erinevuste kohta. Artikliga saate tutvuda siin.


Pensionieas töötamine – tööandja lahkus või töötaja õigus?

Pensioniikka jõudes tekib inimesel küsimus, kas pensionile jääda või tööd jätkata. Väga paljud leiavad siiski, et koju jääda nad veel ei soovi, töö tegemisega ollakse harjunud ning töötamine hõlmabki suure osa nende ajast ja selle puudumisel on raske endale sobivat tegevust leida. Ka tööandjad mõtlevad selle peale, kas pensionieas töötaja on endiselt samaväärselt produktiivne, võrreldes alles koolilõpetanuga, ning kaaluvad, keda peaks töötajate värbamisel eelistama.

Lugege edasi siit.


Riigi õigusabi kvaliteet on endiselt ohus

Tanel Melk tutvustab riigi õigusabi probleeme siin.


Ebavõrdne olukord

Vanemad on kohustatud oma alaealisi või gümnaasiumis (kutseõppeasutuses) õppivaid lapsi üleval pidama. Kui üks vanematest seda kohustust vabatahtlikult ei täida, on teisel vanemal õigus esitada ülalpidamisnõue kohtusse, elatise miinimumsuurus on määratud ära seadusega. Vastavalt perekonnaseadusele ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Isikute õiguste paremaks kaitsmiseks ei näe seadus ette riigilõivu tasumist elatisenõude esitamisel. Riigilõivust vabastamise eemärk on, et majanduslik olukord ei takistaks kohtusse pöördumisel.

Lugege edasi siit.


Büroo uus koduleht

Sellest nädalast on meie bürool uue kujundusega koduleht, millega saate tutvuda: www.melk.ee


 
  Tanel Melk & Partners Law Firm
E-mail: info@melk.ee
Tel: (+372) 7 300 400
www.melk.ee

Käesolevas uudiskirjas avaldatu ei ole käsitletav õigusabina. 
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+